fbpx
info@thamesbritishschool.pl | Rekrutacja: admissions@thamesbritishschool.pl
Nauka

Brytyjskie Przedszkole

Early Years Foundation Stage

(grupa młodsza – Nursery; grupa starsza – Reception)

W naszym przedszkolu brytyjskim w Warszawie spełniamy wszelkie standardy wytyczone przez Early Years Foundation Stage, w skrócie EYFS. Early Years Foundation Stage to podstawa programowa, która wyznacza standardy w zakresie nauki, rozwoju i opieki nad dziećmi od chwili urodzenia do 5. roku życia. Ramy EYFS wspierają zintegrowane podejście do nauki na etapie początkowym i opieki nad dziećmi. Daje ona wszystkim profesjonalistom – nauczycielom, edukatorom, opiekunom – zestaw wspólnych zasad i zobowiązań, które zapewniają wszystkim dzieciom edukację i opiekę przedszkolną wysokiej jakości. W trakcie nauczania na etapie początkowym dzieci nabywają kluczowe umiejętności językowe i komunikacyjne; następuje ich rozwój nie tylko fizyczny, ale też społeczny i osobowości. Ramy EYFS stanowią podstawowy dokument dla wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym ale też dają rodzicom pewność, że niezależnie od placówki, którą wybiorą, te same ustawowe zobowiązania i zasady będą stanowić podstawę aktywności dziecka w zakresie nauki i rozwoju. W cały proces wplecione są elementy edukacji językowej, matematycznej, artystycznej oraz wiedzy ogólnej o otaczającym nas świecie. W naszym przedszkolu brytyjskim w Warszawie nauka przebiega głównie poprzez gry i zabawy w gronie rówieśników.

Przedszkole angielskie w Warszawie – grupy wiekowe

W młodszej grupie wiekowej przedszkola brytyjskiego – Nursery, dzieci wprowadzane są w życie przedszkola a program oparty na nauce przez zabawę pobudza rozwój dzieci. W tej grupie znajdują się najmłodsi uczniowie – w wieku 2,5-4 lata. Placówka oferuje najmłodszym szeroki wachlarz praktycznych i kreatywnych aktywności, rozwija ich zdolności językowe i matematyczne, skupiając się jednocześnie na nauce samodzielności oraz umiejętności społecznych.
Starsza grupa przedszkola brytyjskiego – Reception to szczególnie istotny etap w tworzeniu podstaw do dalszej edukacji szkolnej dziecka. W starszych grupach z reguły znajdują się dzieci w wieku 4-5 lat. Specjalnie zaprojektowane sale tworzą stymulujące a jednocześnie przyjazne środowisko wychowawcze. Nauczyciele dążą do wyposażenia dzieci we wszelkie kompetencje potrzebne im do kontynuowania nauki w szkole.
Na etapie nauczania początkowego dzieci przebywają w placówce przez całą dydaktyczną część dnia (ok 6 godzin) pozostając pod opieką wychowawcy grupy, nauczycieli prowadzących konkretne zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

Przedszkole prywatne w Warszawie – brytyjska podstawa programowa

EYFS określa, że poprzez zorganizowaną zabawę, zarówno w szkole jak i na zewnątrz, dzieci mogą poznawać, rozwijać i przedstawiać aktywności edukacyjne, które pomagają im zrozumieć świat, ćwiczyć i rozwijać pomysły, koncepcje i umiejętności. Oprócz tego dowiadują się jak kontrolować bodźce i zaczynają rozumieć potrzebę istnienia zasad. Uczą się jak spędzać czas samemu, w towarzystwie innych i współpracować w grupie za pomocą rozmów i prób wyrażania swoich emocji. Dodatkowo dzieci uczą się podejmowania ryzyka i popełniania błędów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, a także rozwijają wyobraźnię i kreatywne myślenie. Poprzez badanie i rozwiązywanie problemów, podopieczni uczą się komunikacji z innymi. W naszym przedszkolu brytyjskim w Warszawie dzieci uczą się też wyrażać lęki lub przeżywać na nowo niespokojne doświadczenia w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.

W Thames British School prowadzimy przedszkole prywatne w Warszawie, które dba zarówno o rozwój intelektualny jak i psychofizyczny dziecka. Program nauczania oparty na Early Years Foundation Stage podzielony jest na sześć obszarów: rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny, komunikacja, język i umiejętność czytania i pisania, rozwój matematyczny, wiedza i zrozumienie świata, rozwój fizyczny, rozwój kreatywny. Wszystkie obszary wyznaczone przez EYFS są realizowane w naszym przedszkolu brytyjskim w Warszawie.
Te sześć stref programu nauczania pomaga prowadzącym zajęcia w zaplanowaniu odpowiednich warunków do nauki i związanych z nią aktywności, ale nie oznacza to, że dzieci uczą się wyłącznie w tych odrębnych obszarach tematycznych. Bardzo często dobrze zaplanowane zajęcia mogą wspierać rozwój i naukę dzieci w kilku obszarach jednocześnie.
Nasi wykwalifikowani nauczyciele, posiadający doświadczenie zdobyte podczas nauczania w szkołach z brytyjską podstawą programową, dbają ze szczególną starannością o rozwój naszych najmłodszych uczniów. Zapewniamy im otwartą, przyjazną atmosferę i przestronne, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, dzięki czemu nauka i zabawa będą przyjemnością.

Placówki brytyjskiego przedszkola w Warszawie

Kampusy, w których prowadzimy placówki edukacji na poziomie początkowym (Early Years) przylegają do malowniczych terenów zielonych – są to Kampus Park Szczęśliwicki i Kampus Piaseczno. Dzięki temu nasi najmłodsi uczniowie mają zapewnioną przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu, w stymulującym i malowniczym otoczeniu. Lokalizacja naszego przedszkola brytyjskiego w Warszawie została przemyślana pod kątem umożliwienia dzieciom autentycznej nauki w plenerze i tworzy przestrzeń rozbudzania zainteresowania przyrodą.
Na obu kampusach znajdują się pracownie komputerowe, sieć wi-fi oraz sale wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. Z myślą o bezpieczeństwie dzieci, oba obiekty są objęte monitoringiem. Sale lekcyjne są jasne i przestronne, co stwarza sprzyjające warunki do nauki.

Tabela odpowiedników w różnych systemach edukacji

Wiek
dziecka
Thames British School Polski system
edukacji
Amerykański
system
edukacji
Chiński system
edukacji
2.5-4 Nursery Przedszkole Pre-kindergarten Preschool
4-5 Reception Przedszkole Kindergarten Preschool

CONTACT
REQUEST A VISIT